Hmong - ECE Fairs

Hnub Nyoog Yug txog Kindergarten Kev Pab Cuam Npaj Ua

Hnub Nyoog Yug txog Kindergarten Kev Pab Cuam Npaj Ua

Tuaj koom peb rau ib qhov kev npaj muaj rau tas nrhov tsevneeg!

Tuaj hnub twg los tau:

Saturday, 12 Hlis 1, 9 am – 1 pm
Wilder Complex Building, 3345 Chicago Ave. S.
Muaj chaw nre tsheb dawb (nre qhov chaw ntawm ces kaum qaum teb hnub poob txoj kev Chicago thiab 34th St.)

Saturday, 12 Hlis 8; 9 am – 1 pm
Mona Moede Early Learning Center, 2400 Girard Ave. N.
Muaj chaw nre tsheb dawb

Peb cov neeg ua haujlwm yuav qhia koj txog kev muaj pab cuam ntawm kev npaj kawm ntxov uas muaj rau cov tsevneeg.

PAUB NTAU TXOG PEB COV:

  • Preschool thiab kindergarten kev nthuav tawm; pab ua daim ntawv thov tuaj kawm ntawv*
  • Early Childhood Family Education (ECFE) cov hoob nthuav kawm, tuaj ntsib tom tsev, thiab ntau ntxiv**
  • Early childhood kev ntsuam thiab teem caij tuaj ntsib
  • Kev nthuav tawm rau menyuam muaj kev tshwj xeeb
  • Ua ntej/tom qab kev xaiv kawm tu menyuam

Muaj kev kawv rau menyuam  ●  Koom txom ncauj  ●  Mus caij bus! ●  Neeg txhais lus  

Muaj lus nug? Hu 612.668.3715.

Yog koj tsevneeg xav tau kev tuaj thauj thiab xa rov los, thov hu rau 668.2126.

*Preschool thiab kindergarten daim ntawv thov tuaj kawm yog kaws rau lub 2 Hlis 8, 2019.

**ECFE kev sau npe rau winter/spring 2019 cov hoob kawm pib lub 12 Hlis 21, 2018 txog lub 1 Hlis 8, 2019.